مهلت ارسال آثار به جشنواره تجربیات تشکل‌های دانشجویی تمدید شد

Home / مهلت ارسال آثار به جشنواره تجربیات تشکل‌های دانشجویی تمدید شد

مهلت ارسال آثار به جشنواره تجربیات تشکل‌های دانشجویی تمدید شد
آخرین مهلت ارسال آثار به اولین جشنواره «تجربیات تشکل‌های دانشجویی» تا ۲۶ بهمن‌ماه تمدید شد.

مهلت ارسال آثار به جشنواره تجربیات تشکل‌های دانشجویی تمدید شد

آخرین مهلت ارسال آثار به اولین جشنواره «تجربیات تشکل‌های دانشجویی» تا ۲۶ بهمن‌ماه تمدید شد.
مهلت ارسال آثار به جشنواره تجربیات تشکل‌های دانشجویی تمدید شد