برگزاری نمایشگاه چشم‌انداز فرهنگی در سوریه

Home / برگزاری نمایشگاه چشم‌انداز فرهنگی در سوریه

برگزاری نمایشگاه چشم‌انداز فرهنگی در سوریه
نمایشگاه «چشم‌انداز فرهنگی سوریه- حفاظت و بایگانی» در زمان جنگ در موزه پرگامون برلین آغاز به کار می‌کند.

برگزاری نمایشگاه چشم‌انداز فرهنگی در سوریه

نمایشگاه «چشم‌انداز فرهنگی سوریه- حفاظت و بایگانی» در زمان جنگ در موزه پرگامون برلین آغاز به کار می‌کند.
برگزاری نمایشگاه چشم‌انداز فرهنگی در سوریه