یوفا بازیکن روس را به دلیل پوشیدن پیراهنی با عکس پوتین جریمه کرد

Home / یوفا بازیکن روس را به دلیل پوشیدن پیراهنی با عکس پوتین جریمه کرد