جزوه زمین شناسی فصل کانی‎

Home / جزوه زمین شناسی فصل کانی‎

جزوه زمین شناسی فصل کانی‎ ​مهرداد نوری زاده     مهرداد نوری زاده و دانش آموز سال سوم دبیرستاد استعداد های درخشان

نوشته جزوه زمین شناسی فصل کانی‎ اولین بار در کنکور پدیدار شد.