دولت سوریه آتش بس مورد حمایت روسیه و امریکا را پذیرفت

Home / دولت سوریه آتش بس مورد حمایت روسیه و امریکا را پذیرفت