Archive for  سپتامبر 2018

Home / سپتامبر 2018
2 Posts

#ارزیابی_اثربخشی #عملکرد تیم #مدیران
با تخفیف ویژه برای اعضا انجمن و گروه

#ارزیابی_اثربخشی #عملکرد تیم #مدیران

با تخفیف ویژه برای اعضا انجمن و گروه
#ارزیابی_اثربخشی #عملکرد تیم #مدیران

دوره”کارشناس حرفه ای بازرگانی خارجی”

دوره”کارشناس حرفه ای بازرگانی خارجی”

دوره”کارشناس حرفه ای بازرگانی خارجی”