اصطلاح “قیمت اسمی” در بازار سهام چیست؟

Home / اصطلاح “قیمت اسمی” در بازار سهام چیست؟

اصطلاح “قیمت اسمی” در بازار سهام چیست؟
قیمت اسمی در بازار سهام برای هر سهم 100 تومان که معادل هزار ریال است در نظر گرفته‌شده است که قیمت اولیه یک سهم در بازار است.

اصطلاح “قیمت اسمی” در بازار سهام چیست؟

قیمت اسمی در بازار سهام برای هر سهم 100 تومان که معادل هزار ریال است در نظر گرفته‌شده است که قیمت اولیه یک سهم در بازار است.
اصطلاح “قیمت اسمی” در بازار سهام چیست؟