وجه تسمیه قله دماوند چیست

Home / وجه تسمیه قله دماوند چیست

وجه تسمیه قله دماوند چیست
ایران سرزمینی زیبا و پهناور باقله‌های متعدد است، اما در میان کوه‌های ایران کوه دماوند جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است.

وجه تسمیه قله دماوند چیست

ایران سرزمینی زیبا و پهناور باقله‌های متعدد است، اما در میان کوه‌های ایران کوه دماوند جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است.
وجه تسمیه قله دماوند چیست