عزم شهید جهادگر برای اعزام به جبهه

Home / عزم شهید جهادگر برای اعزام به جبهه

عزم شهید جهادگر برای اعزام به جبهه
شهید جهادگر «علیجان مرادی» اشتیاق زایدالوصفی برای حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل داشت.

عزم شهید جهادگر برای اعزام به جبهه

شهید جهادگر «علیجان مرادی» اشتیاق زایدالوصفی برای حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل داشت.
عزم شهید جهادگر برای اعزام به جبهه