تحریم ایران اقدامی غیرقابل‌قبول و انحرافی است

Home / تحریم ایران اقدامی غیرقابل‌قبول و انحرافی است

تحریم ایران اقدامی غیرقابل‌قبول و انحرافی است
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین اعلام کرد که تحریم ایران اقدامی غیرقابل‌قبول و انحرافی است.

تحریم ایران اقدامی غیرقابل‌قبول و انحرافی است

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین اعلام کرد که تحریم ایران اقدامی غیرقابل‌قبول و انحرافی است.
تحریم ایران اقدامی غیرقابل‌قبول و انحرافی است