بنگاه‌های املاک همچنان خالی از مشتری!

Home / بنگاه‌های املاک همچنان خالی از مشتری!

بنگاه‌های املاک همچنان خالی از مشتری!
باوجودی که فصل نقل و انتقالات در بازار مسکن آغاز شده است اما بازهم در بنگاه‌های املاک مشتری چندانی حضور ندارد.

بنگاه‌های املاک همچنان خالی از مشتری!

باوجودی که فصل نقل و انتقالات در بازار مسکن آغاز شده است اما بازهم در بنگاه‌های املاک مشتری چندانی حضور ندارد.
بنگاه‌های املاک همچنان خالی از مشتری!

افق