4 هزار و 170 صندلی پرواز از سال 57 تاکنون افزایش داشته است

Home / 4 هزار و 170 صندلی پرواز از سال 57 تاکنون افزایش داشته است

4 هزار و 170 صندلی پرواز از سال 57 تاکنون افزایش داشته است
سخنگوی سازمان هواپيمايی کشوری گفت: 4هزار و 170 صندلی پرواز سال 57 به حدود 48000 صندلی پرواز تعداد ناوگان از 25 فروند به 311 فروند رسيده است.

4 هزار و 170 صندلی پرواز از سال 57 تاکنون افزایش داشته است

سخنگوی سازمان هواپيمايی کشوری گفت: 4هزار و 170 صندلی پرواز سال 57 به حدود 48000 صندلی پرواز تعداد ناوگان از 25 فروند به 311 فروند رسيده است.
4 هزار و 170 صندلی پرواز از سال 57 تاکنون افزایش داشته است