کودکان، قربانیان اصلی تبلیغات تلویزیون

Home / کودکان، قربانیان اصلی تبلیغات تلویزیون

کودکان، قربانیان اصلی تبلیغات تلویزیون
یک برنامه‌ساز کودک و نوجوان معتقد است که بیشترین آسیب تبلیغات تلویزیون بر روی مخاطب کودک است و اثرات آن می‌تواند مخرب باشد.

کودکان، قربانیان اصلی تبلیغات تلویزیون

یک برنامه‌ساز کودک و نوجوان معتقد است که بیشترین آسیب تبلیغات تلویزیون بر روی مخاطب کودک است و اثرات آن می‌تواند مخرب باشد.
کودکان، قربانیان اصلی تبلیغات تلویزیون