کشورهای دنیا مقابل قانون شکنی‌های آمریکا مقاومت کنند

Home / کشورهای دنیا مقابل قانون شکنی‌های آمریکا مقاومت کنند

کشورهای دنیا مقابل قانون شکنی‌های آمریکا مقاومت کنند
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ژاپن و دیگر کشورها می‌خواهند حقوق بین‌المللی پایدار بماند مقابل قانون شکنی‌های آمریکا بعد خروج از برجام بایستند.

کشورهای دنیا مقابل قانون شکنی‌های آمریکا مقاومت کنند

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ژاپن و دیگر کشورها می‌خواهند حقوق بین‌المللی پایدار بماند مقابل قانون شکنی‌های آمریکا بعد خروج از برجام بایستند.
کشورهای دنیا مقابل قانون شکنی‌های آمریکا مقاومت کنند