چرا دانشجویان از ایران مهاجرت می­ کنند؟

Home / چرا دانشجویان از ایران مهاجرت می­ کنند؟

چرا دانشجویان از ایران مهاجرت می­ کنند؟

فرار مغزها یا مفارقت قلب ها» عنوان پژوهش کارگروه مهاجرت و اشتغال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران است که از افکارسنجی دانشجویان این دو دانشگاه درباره مهاجرت از ایران به رشته تحریر در آمده است.   …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

چرا دانشجویان از ایران مهاجرت می­ کنند؟

فرار مغزها یا مفارقت قلب ها» عنوان پژوهش کارگروه مهاجرت و اشتغال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران است که از افکارسنجی دانشجویان این دو دانشگاه درباره مهاجرت از ایران به رشته تحریر در آمده است.   …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

چرا دانشجویان از ایران مهاجرت می­ کنند؟

اخبر جهان