چاپ کتاب در الزویر با چاشنی خلاقیت و ترکیب مهندسی مکانیک و پزشکی

Home / چاپ کتاب در الزویر با چاشنی خلاقیت و ترکیب مهندسی مکانیک و پزشکی

چاپ کتاب در الزویر با چاشنی خلاقیت و ترکیب مهندسی مکانیک و پزشکی
پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گفت: کتابی در انتشارات الزویر در خصوص نانو و ترکیب دو رشته مهندسی پزشکی و مهندسی مکانیک به چاپ رساندم.

چاپ کتاب در الزویر با چاشنی خلاقیت و ترکیب مهندسی مکانیک و پزشکی

پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گفت: کتابی در انتشارات الزویر در خصوص نانو و ترکیب دو رشته مهندسی پزشکی و مهندسی مکانیک به چاپ رساندم.
چاپ کتاب در الزویر با چاشنی خلاقیت و ترکیب مهندسی مکانیک و پزشکی