ولایت و امامت موجب وحدت و یکپارچگی در جهان اسلام است

Home / ولایت و امامت موجب وحدت و یکپارچگی در جهان اسلام است

ولایت و امامت موجب وحدت و یکپارچگی در جهان اسلام است
امام جمعه دزفول گفت: ولایت و امامت موجب وحدت و یکپارچگی در جهان اسلام می‌شود، چراکه یکی از محورهای وحدت، ولایت است.

ولایت و امامت موجب وحدت و یکپارچگی در جهان اسلام است

امام جمعه دزفول گفت: ولایت و امامت موجب وحدت و یکپارچگی در جهان اسلام می‌شود، چراکه یکی از محورهای وحدت، ولایت است.
ولایت و امامت موجب وحدت و یکپارچگی در جهان اسلام است