وجود جنگل و بیابان تأثیر مستقیمی در میزان بارندگی مناطق دارد

Home / وجود جنگل و بیابان تأثیر مستقیمی در میزان بارندگی مناطق دارد

وجود جنگل و بیابان تأثیر مستقیمی در میزان بارندگی مناطق دارد
دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی با تأکید بر تأثیر جنگل‌ها و بیابان‌ها در کمیت و کیفیت بارش مناطق مختلف گفت: باید از جنگل‌های خود صیانت کنیم.

وجود جنگل و بیابان تأثیر مستقیمی در میزان بارندگی مناطق دارد

دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی با تأکید بر تأثیر جنگل‌ها و بیابان‌ها در کمیت و کیفیت بارش مناطق مختلف گفت: باید از جنگل‌های خود صیانت کنیم.
وجود جنگل و بیابان تأثیر مستقیمی در میزان بارندگی مناطق دارد