واکنش‌ دانشجویان به هدیه دفتر تحکیم وحدت به یکی از سران فتنه

Home / واکنش‌ دانشجویان به هدیه دفتر تحکیم وحدت به یکی از سران فتنه

واکنش‌ دانشجویان به هدیه دفتر تحکیم وحدت به یکی از سران فتنه
هدیه کتاب «فتنه تغلب» توسط اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت به یکی از سران فتنه واکنش‌های مختلفی از سوی دانشجویان داشت.

واکنش‌ دانشجویان به هدیه دفتر تحکیم وحدت به یکی از سران فتنه

هدیه کتاب «فتنه تغلب» توسط اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت به یکی از سران فتنه واکنش‌های مختلفی از سوی دانشجویان داشت.
واکنش‌ دانشجویان به هدیه دفتر تحکیم وحدت به یکی از سران فتنه