واحد فناور دانشگاه آزاد موفق به تولید پوشش‌های ساختمانی ضدقارچ شد

Home / واحد فناور دانشگاه آزاد موفق به تولید پوشش‌های ساختمانی ضدقارچ شد

واحد فناور دانشگاه آزاد موفق به تولید پوشش‌های ساختمانی ضدقارچ شد
پوشش‌های ساختمانی ضدقارچ و ضدجلبک تولیدی توسط واحد فناور دانشگاه آزاد قابلیت استفاده در هتل‌ها، استادسراها و بیمارستان‌های دانشگاه آزاد اسلامی را دارد.

واحد فناور دانشگاه آزاد موفق به تولید پوشش‌های ساختمانی ضدقارچ شد

پوشش‌های ساختمانی ضدقارچ و ضدجلبک تولیدی توسط واحد فناور دانشگاه آزاد قابلیت استفاده در هتل‌ها، استادسراها و بیمارستان‌های دانشگاه آزاد اسلامی را دارد.
واحد فناور دانشگاه آزاد موفق به تولید پوشش‌های ساختمانی ضدقارچ شد