همه شهر را سیاه‌پوش کنید

Home / همه شهر را سیاه‌پوش کنید

همه شهر را سیاه‌پوش کنید
یکی از مراجع تقلید در دیدار استاندار جدید قم گفت: ایام فاطمیه، همه‌ شهر را سیاه‌پوش کنید!

همه شهر را سیاه‌پوش کنید

یکی از مراجع تقلید در دیدار استاندار جدید قم گفت: ایام فاطمیه، همه‌ شهر را سیاه‌پوش کنید!
همه شهر را سیاه‌پوش کنید