هاشمی رفسنجانی برای مردم فلسطین کتاب نوشت

Home / هاشمی رفسنجانی برای مردم فلسطین کتاب نوشت

هاشمی رفسنجانی برای مردم فلسطین کتاب نوشت
رئیس‌جمهور گفت: مرحوم هاشمی درباره سردار سازندگی امیر‌کبیر کتابی را نگارش کرد و درباره فلسطین نیز کتابی را مرحوم هاشمی نوشت.

هاشمی رفسنجانی برای مردم فلسطین کتاب نوشت

رئیس‌جمهور گفت: مرحوم هاشمی درباره سردار سازندگی امیر‌کبیر کتابی را نگارش کرد و درباره فلسطین نیز کتابی را مرحوم هاشمی نوشت.
هاشمی رفسنجانی برای مردم فلسطین کتاب نوشت