نسپردن بازی به حریف درس بازی فوتبال ایران و ژاپن بود

Home / نسپردن بازی به حریف درس بازی فوتبال ایران و ژاپن بود

نسپردن بازی به حریف درس بازی فوتبال ایران و ژاپن بود
رئیس نهاد رهبری در دانشگاه با انتشار پیامی در اینستاگرام به بازی فوتبال ایران و ژاپن اشاره کرده و نوشت: بازی یک پیام داشت بازی را به حریف نسپاریم.

نسپردن بازی به حریف درس بازی فوتبال ایران و ژاپن بود

رئیس نهاد رهبری در دانشگاه با انتشار پیامی در اینستاگرام به بازی فوتبال ایران و ژاپن اشاره کرده و نوشت: بازی یک پیام داشت بازی را به حریف نسپاریم.
نسپردن بازی به حریف درس بازی فوتبال ایران و ژاپن بود