نزاع قدیمی شیخ چپ و عالی‌جناب توسعه‌گرا

Home / نزاع قدیمی شیخ چپ و عالی‌جناب توسعه‌گرا

نزاع قدیمی شیخ چپ و عالی‌جناب توسعه‌گرا
موسوی‌خوئینی‌ها علیه هاشمی مطالب تندی را عنوان کرد، این موضوع نشان می‌دهد، اختلاف قدیمی اصلاحات و هاشمی دوباره سرباز کرده است.

نزاع قدیمی شیخ چپ و عالی‌جناب توسعه‌گرا

موسوی‌خوئینی‌ها علیه هاشمی مطالب تندی را عنوان کرد، این موضوع نشان می‌دهد، اختلاف قدیمی اصلاحات و هاشمی دوباره سرباز کرده است.
نزاع قدیمی شیخ چپ و عالی‌جناب توسعه‌گرا