فلاحتیان معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت شد

Home / فلاحتیان معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت شد

فلاحتیان معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت شد
وزیر نفت در حکمی هوشنگ فلاحتیان را به‌عنوان معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت منصوب کرد.

فلاحتیان معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت شد

وزیر نفت در حکمی هوشنگ فلاحتیان را به‌عنوان معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت منصوب کرد.
فلاحتیان معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت شد