فعالیت 40 واحد دانشگاه آزاد اسلامی در حمایت از مادران تا مهر 98

Home / فعالیت 40 واحد دانشگاه آزاد اسلامی در حمایت از مادران تا مهر 98

فعالیت 40 واحد دانشگاه آزاد اسلامی در حمایت از مادران تا مهر 98
مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در امور زنان و خانواده گفت: خدمات مورد نیاز تحصیل مادران در 40 واحد دانشگاه آزاد اسلامی تا مهر 98 ارائه خواهد شد.

فعالیت 40 واحد دانشگاه آزاد اسلامی در حمایت از مادران تا مهر 98

مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در امور زنان و خانواده گفت: خدمات مورد نیاز تحصیل مادران در 40 واحد دانشگاه آزاد اسلامی تا مهر 98 ارائه خواهد شد.
فعالیت 40 واحد دانشگاه آزاد اسلامی در حمایت از مادران تا مهر 98