طرح تحول نظام سلامت را با شدت بیشتری اجرا می‌کنیم

Home / طرح تحول نظام سلامت را با شدت بیشتری اجرا می‌کنیم

طرح تحول نظام سلامت را با شدت بیشتری اجرا می‌کنیم
سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مصمم هستم که طرح تحول نظام سلامت را با شدت بیشتری اجرا کنیم چون این طرح مربوط به وزیر خاصی نیست.

طرح تحول نظام سلامت را با شدت بیشتری اجرا می‌کنیم

سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مصمم هستم که طرح تحول نظام سلامت را با شدت بیشتری اجرا کنیم چون این طرح مربوط به وزیر خاصی نیست.
طرح تحول نظام سلامت را با شدت بیشتری اجرا می‌کنیم