طالبان پیشنهاد مذاکره دولت افغانستان را رد کرد

Home / طالبان پیشنهاد مذاکره دولت افغانستان را رد کرد

طالبان پیشنهاد مذاکره دولت افغانستان را رد کرد
گروه تروریستی طالبان پیشنهاد دولت افغانستان را درباره برگزاری مذاکرات صلح رد کرد.

طالبان پیشنهاد مذاکره دولت افغانستان را رد کرد

گروه تروریستی طالبان پیشنهاد دولت افغانستان را درباره برگزاری مذاکرات صلح رد کرد.
طالبان پیشنهاد مذاکره دولت افغانستان را رد کرد