ضارب مأمور پلیس راهور دستگیر شد

Home / ضارب مأمور پلیس راهور دستگیر شد

ضارب مأمور پلیس راهور دستگیر شد
روابط‌ عمومی نیروی انتظامی از دستگیری ضارب مأمور پلیس راهور در شهرستان بهارستان خبر داد.

ضارب مأمور پلیس راهور دستگیر شد

روابط‌ عمومی نیروی انتظامی از دستگیری ضارب مأمور پلیس راهور در شهرستان بهارستان خبر داد.
ضارب مأمور پلیس راهور دستگیر شد