صدها نفر توسط پلیس انگلستان مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند

Home / صدها نفر توسط پلیس انگلستان مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند

صدها نفر توسط پلیس انگلستان مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند
روزنامه انگلیسی‌زبان گاردین در گزارشی تحقیقی از آزار جنسی بیش از صدها نفر توسط پلیس انگلستان پرده برداشت.

صدها نفر توسط پلیس انگلستان مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند

روزنامه انگلیسی‌زبان گاردین در گزارشی تحقیقی از آزار جنسی بیش از صدها نفر توسط پلیس انگلستان پرده برداشت.
صدها نفر توسط پلیس انگلستان مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند