شورای امنیت قطعنامه تأییدکننده آتش‌بس یمن را تصویب کرد

Home / شورای امنیت قطعنامه تأییدکننده آتش‌بس یمن را تصویب کرد

شورای امنیت قطعنامه تأییدکننده آتش‌بس یمن را تصویب کرد
اعضای شورای امنیت روز جمعه قطعنامه‌ای که برای تأیید آتش‌بس میان گروه‌های یمنی صادر شده را به تصویب رساند.

شورای امنیت قطعنامه تأییدکننده آتش‌بس یمن را تصویب کرد

اعضای شورای امنیت روز جمعه قطعنامه‌ای که برای تأیید آتش‌بس میان گروه‌های یمنی صادر شده را به تصویب رساند.
شورای امنیت قطعنامه تأییدکننده آتش‌بس یمن را تصویب کرد