شرکت توتال فرانسه در معامله گاز با ایران مجرم شناخته شد

Home / شرکت توتال فرانسه در معامله گاز با ایران مجرم شناخته شد

شرکت توتال فرانسه در معامله گاز با ایران مجرم شناخته شد
خبرگزاری فرانسه در خبری فوری به نقل از منابع دادگاهی اعلام کرد شرکت نفت و گاز فرانسوی «توتال» در معامله گاز با ایران مجرم شناخته و ۵۰۰ هزار یورو جریمه شده است.

شرکت توتال فرانسه در معامله گاز با ایران مجرم شناخته شد

خبرگزاری فرانسه در خبری فوری به نقل از منابع دادگاهی اعلام کرد شرکت نفت و گاز فرانسوی «توتال» در معامله گاز با ایران مجرم شناخته و ۵۰۰ هزار یورو جریمه شده است.
شرکت توتال فرانسه در معامله گاز با ایران مجرم شناخته شد