سردار سلیمانی جان‌ بر کف‌ترین انسان برای دفاع از منافع ملی است

Home / سردار سلیمانی جان‌ بر کف‌ترین انسان برای دفاع از منافع ملی است

سردار سلیمانی جان‌ بر کف‌ترین انسان برای دفاع از منافع ملی است
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: سردار قاسم سلیمانی به نظام و مردم علاقه‌مند است و همچون انسانی جان بر کف برای دفاع از منافع ملی اعلام آمادگی می‌کند.

سردار سلیمانی جان‌ بر کف‌ترین انسان برای دفاع از منافع ملی است

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: سردار قاسم سلیمانی به نظام و مردم علاقه‌مند است و همچون انسانی جان بر کف برای دفاع از منافع ملی اعلام آمادگی می‌کند.
سردار سلیمانی جان‌ بر کف‌ترین انسان برای دفاع از منافع ملی است