ساخت خوابگاه از اولویت‌های مهم در جامعه است

Home / ساخت خوابگاه از اولویت‌های مهم در جامعه است

ساخت خوابگاه از اولویت‌های مهم در جامعه است
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: ساخت خوابگاه‌های دانشجویی و به‌ویژه خوابگاه‌های دانشجویی دخترانه از اولویت‌های مهم جامعه است.

ساخت خوابگاه از اولویت‌های مهم در جامعه است

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: ساخت خوابگاه‌های دانشجویی و به‌ویژه خوابگاه‌های دانشجویی دخترانه از اولویت‌های مهم جامعه است.
ساخت خوابگاه از اولویت‌های مهم در جامعه است