رونمایی از 30 خدمت جدید در سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی

Home / رونمایی از 30 خدمت جدید در سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی

رونمایی از 30 خدمت جدید در سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی
سامانه جامع خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی از ماه آینده با 30 خدمت به بهره‌برداری می‌رسد و تعداد سرویس‌های غیرحضوری به 60 خدمت می‌رسد.

رونمایی از 30 خدمت جدید در سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی

سامانه جامع خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی از ماه آینده با 30 خدمت به بهره‌برداری می‌رسد و تعداد سرویس‌های غیرحضوری به 60 خدمت می‌رسد.
رونمایی از 30 خدمت جدید در سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی