رفع بدهی دولت با بودجه اختصاصی تأمین دارو/ مجلس نظارت کند

Home / رفع بدهی دولت با بودجه اختصاصی تأمین دارو/ مجلس نظارت کند

رفع بدهی دولت با بودجه اختصاصی تأمین دارو/ مجلس نظارت کند
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نامه‌ای از ریاست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ورود و نظارت بر هزینه کرد بیمه سلامت را درخواست کردند.

رفع بدهی دولت با بودجه اختصاصی تأمین دارو/ مجلس نظارت کند

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نامه‌ای از ریاست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ورود و نظارت بر هزینه کرد بیمه سلامت را درخواست کردند.
رفع بدهی دولت با بودجه اختصاصی تأمین دارو/ مجلس نظارت کند