رسالت اصلی سما تربیت دینی و اعتقادی دانش‌آموزان است

Home / رسالت اصلی سما تربیت دینی و اعتقادی دانش‌آموزان است

رسالت اصلی سما تربیت دینی و اعتقادی دانش‌آموزان است
رئیس سازمان سما گفت: رسالت ما در حوزه سما، تربیت دینی و اعتقادی دانش‌آموزان برای مواجهه با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم استکبار است.

رسالت اصلی سما تربیت دینی و اعتقادی دانش‌آموزان است

رئیس سازمان سما گفت: رسالت ما در حوزه سما، تربیت دینی و اعتقادی دانش‌آموزان برای مواجهه با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم استکبار است.
رسالت اصلی سما تربیت دینی و اعتقادی دانش‌آموزان است