دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه قابل دفاع نیست

Home / دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه قابل دفاع نیست

دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه قابل دفاع نیست
یک کارشناس اقتصادی گفت: مدیریت اقتصادی وزارت امورخارجه در حوزه بین‌الملل برای حضور سرمایه‌گذاران ایرانی در کشورهای مختلف قابل دفاع نیست.

دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه قابل دفاع نیست

یک کارشناس اقتصادی گفت: مدیریت اقتصادی وزارت امورخارجه در حوزه بین‌الملل برای حضور سرمایه‌گذاران ایرانی در کشورهای مختلف قابل دفاع نیست.
دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه قابل دفاع نیست