دستگیری خبرنگار پرس‌تی‌وی نمونه‌ای از سیاست دروغین آمریکاست

Home / دستگیری خبرنگار پرس‌تی‌وی نمونه‌ای از سیاست دروغین آمریکاست

دستگیری خبرنگار پرس‌تی‌وی نمونه‌ای از سیاست دروغین آمریکاست
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دستگیری خبرنگار پرس‌تی‎وی از سیاست دروغین آمریکا در صحنه بین‌المللی است و نشان داد آمریکا شعار حقوق بشر را برای دیگران می‌سراید.

دستگیری خبرنگار پرس‌تی‌وی نمونه‌ای از سیاست دروغین آمریکاست

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دستگیری خبرنگار پرس‌تی‎وی از سیاست دروغین آمریکا در صحنه بین‌المللی است و نشان داد آمریکا شعار حقوق بشر را برای دیگران می‌سراید.
دستگیری خبرنگار پرس‌تی‌وی نمونه‌ای از سیاست دروغین آمریکاست