دانشگاه آزاد قم باسابقه‌ترین مرکز در آموزش رشته‌های هنری

Home / دانشگاه آزاد قم باسابقه‌ترین مرکز در آموزش رشته‌های هنری

دانشگاه آزاد قم باسابقه‌ترین مرکز در آموزش رشته‌های هنری
مدیرگروه گرافیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم این دانشگاه را باسابقه‌ترین مرکز آموزشی در رشته‌های هنری برشمرد.

دانشگاه آزاد قم باسابقه‌ترین مرکز در آموزش رشته‌های هنری

مدیرگروه گرافیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم این دانشگاه را باسابقه‌ترین مرکز آموزشی در رشته‌های هنری برشمرد.
دانشگاه آزاد قم باسابقه‌ترین مرکز در آموزش رشته‌های هنری