دانشگاه‌ مهم‌ترین پایگاه برای پدافند غیرعامل کشور است

Home / دانشگاه‌ مهم‌ترین پایگاه برای پدافند غیرعامل کشور است

دانشگاه‌ مهم‌ترین پایگاه برای پدافند غیرعامل کشور است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین‌شهر گفت: امروز مهم‌ترین پایگاه برای پدافند غیرعامل کشور دانشگاه‌ است که می‌تواند به عنوان بازویی توانمند در خدمت کشور باشد.

دانشگاه‌ مهم‌ترین پایگاه برای پدافند غیرعامل کشور است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین‌شهر گفت: امروز مهم‌ترین پایگاه برای پدافند غیرعامل کشور دانشگاه‌ است که می‌تواند به عنوان بازویی توانمند در خدمت کشور باشد.
دانشگاه‌ مهم‌ترین پایگاه برای پدافند غیرعامل کشور است