دانشجویان بین‌المللی در سکوت خودکشی می‌کنند

Home / دانشجویان بین‌المللی در سکوت خودکشی می‌کنند

دانشجویان بین‌المللی در سکوت خودکشی می‌کنند
نتایج مطالعه دانشمندان استرالیایی نشان می‌دهد که دانشجویان بین‌المللی بدون هیچ اخطاری دست به خودکشی می‌زنند.

دانشجویان بین‌المللی در سکوت خودکشی می‌کنند

نتایج مطالعه دانشمندان استرالیایی نشان می‌دهد که دانشجویان بین‌المللی بدون هیچ اخطاری دست به خودکشی می‌زنند.
دانشجویان بین‌المللی در سکوت خودکشی می‌کنند