تیراندازی در نزدیکی رستورانی در وین

Home / تیراندازی در نزدیکی رستورانی در وین

تیراندازی در نزدیکی رستورانی در وین
تیراندازی در نزدیکی رستورانی در پایتخت اتریش به کشته شدن یک نفر منجر شده است.

تیراندازی در نزدیکی رستورانی در وین

تیراندازی در نزدیکی رستورانی در پایتخت اتریش به کشته شدن یک نفر منجر شده است.
تیراندازی در نزدیکی رستورانی در وین