تمدید 3 ماهه وضعیت فوق‌العاده در مصر

Home / تمدید 3 ماهه وضعیت فوق‌العاده در مصر

تمدید 3 ماهه وضعیت فوق‌العاده در مصر
رئیس جمهور مصر به پارلمان این کشور دستور داد تا وضعیت فوق‌العاده را تا 3 ماه دیگر تمدید کند.

تمدید 3 ماهه وضعیت فوق‌العاده در مصر

رئیس جمهور مصر به پارلمان این کشور دستور داد تا وضعیت فوق‌العاده را تا 3 ماه دیگر تمدید کند.
تمدید 3 ماهه وضعیت فوق‌العاده در مصر