تلاش حامیان FATF، پذیرش تسلیم نظام است/می‌خواهند مردم را بترسانند

Home / تلاش حامیان FATF، پذیرش تسلیم نظام است/می‌خواهند مردم را بترسانند

تلاش حامیان FATF، پذیرش تسلیم نظام است/می‌خواهند مردم را بترسانند
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: برخی اظهارنظرهای حامیان دولت در راستای ایجاد فشار بر مجمع تشخیص مصلحت جهت تصویب دو لایحه CFT و پالرمو و اعمال فشار به نظام است.

تلاش حامیان FATF، پذیرش تسلیم نظام است/می‌خواهند مردم را بترسانند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: برخی اظهارنظرهای حامیان دولت در راستای ایجاد فشار بر مجمع تشخیص مصلحت جهت تصویب دو لایحه CFT و پالرمو و اعمال فشار به نظام است.
تلاش حامیان FATF، پذیرش تسلیم نظام است/می‌خواهند مردم را بترسانند