تغییرات ساختاری در تشکیلات کاراته بانوان داریم

Home / تغییرات ساختاری در تشکیلات کاراته بانوان داریم

تغییرات ساختاری در تشکیلات کاراته بانوان داریم
سرپرست فدراسیون کاراته گفت: تغییرات ساختاری در تشکیلات تیم ملی بانوان داریم و من به ظرفیت بالای بانوان اعتقاد راسخ دارم.

تغییرات ساختاری در تشکیلات کاراته بانوان داریم

سرپرست فدراسیون کاراته گفت: تغییرات ساختاری در تشکیلات تیم ملی بانوان داریم و من به ظرفیت بالای بانوان اعتقاد راسخ دارم.
تغییرات ساختاری در تشکیلات کاراته بانوان داریم