تعطیلی یا ادغام دانشگاه‌ صدا و سیما تصمیم عجیبی است

Home / تعطیلی یا ادغام دانشگاه‌ صدا و سیما تصمیم عجیبی است

تعطیلی یا ادغام دانشگاه‌ صدا و سیما تصمیم عجیبی است
دبیر سابق شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صدا و سیما با اشاره به سابقه 50 ساله این دانشگاه، تصمیم شورای عالی اداری در رابطه با این دانشگاه را امری عجیب دانست.

تعطیلی یا ادغام دانشگاه‌ صدا و سیما تصمیم عجیبی است

دبیر سابق شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صدا و سیما با اشاره به سابقه 50 ساله این دانشگاه، تصمیم شورای عالی اداری در رابطه با این دانشگاه را امری عجیب دانست.
تعطیلی یا ادغام دانشگاه‌ صدا و سیما تصمیم عجیبی است