ترفندهای دانشگاهی برای جذب نخبگان/ وقتی جاذبه علمی جدی می شود

Home / ترفندهای دانشگاهی برای جذب نخبگان/ وقتی جاذبه علمی جدی می شود

ترفندهای دانشگاهی برای جذب نخبگان/ وقتی جاذبه علمی جدی می شود

دانشگاه های سراسر جهان برای جذب دانشجو برنامه های خاصی در نظر می گیرند. آنها سعی می کنند با ارائه کمک هزینه تحصیلی، در نظر گرفتن خوابگاههای لوکس و ایجاد فرصتهای شغلی نخبگان را جذب کنند. به گزارش خبرگزاری مهر- گروه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ترفندهای دانشگاهی برای جذب نخبگان/ وقتی جاذبه علمی جدی می شود

دانشگاه های سراسر جهان برای جذب دانشجو برنامه های خاصی در نظر می گیرند. آنها سعی می کنند با ارائه کمک هزینه تحصیلی، در نظر گرفتن خوابگاههای لوکس و ایجاد فرصتهای شغلی نخبگان را جذب کنند. به گزارش خبرگزاری مهر- گروه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ترفندهای دانشگاهی برای جذب نخبگان/ وقتی جاذبه علمی جدی می شود