تحقق اقتدار نظام با حضور قومیت‌ها و مذاهب مختلف پشت سر رهبری

Home / تحقق اقتدار نظام با حضور قومیت‌ها و مذاهب مختلف پشت سر رهبری

تحقق اقتدار نظام با حضور قومیت‌ها و مذاهب مختلف پشت سر رهبری
نماینده ولی‌فقیه در سپاه پیرانشهر گفت: حضور قومیت‌ها و مذاهب مختلف پشت سر مقام معظم رهبری موجب اقتدار نظام است.

تحقق اقتدار نظام با حضور قومیت‌ها و مذاهب مختلف پشت سر رهبری

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پیرانشهر گفت: حضور قومیت‌ها و مذاهب مختلف پشت سر مقام معظم رهبری موجب اقتدار نظام است.
تحقق اقتدار نظام با حضور قومیت‌ها و مذاهب مختلف پشت سر رهبری