تجاوز از سرعت مجاز مهمترین تخلف رانندگان در جاده‌ها بوده است

Home / تجاوز از سرعت مجاز مهمترین تخلف رانندگان در جاده‌ها بوده است

تجاوز از سرعت مجاز مهمترین تخلف رانندگان در جاده‌ها بوده است
رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: از ابتدای سال تاکنون تجاوز از سرعت مجاز مهمترین تخلف رانندگان در جاده‌ها بوده است.

تجاوز از سرعت مجاز مهمترین تخلف رانندگان در جاده‌ها بوده است

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: از ابتدای سال تاکنون تجاوز از سرعت مجاز مهمترین تخلف رانندگان در جاده‌ها بوده است.
تجاوز از سرعت مجاز مهمترین تخلف رانندگان در جاده‌ها بوده است